Průběžný stav přijímání

stav k 13.05.2022 21.30 hod.

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 60 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

45 53 23

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

58 95 37

Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Další postup v přijímacím řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  a předávání rozhodnutí - pondělí 2. května 2022

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním AID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušky (kterou jste obdrželi při předávání přihlášky), a to v pondělí 2. května 2022, a sice:

 • od 14.00 hodin ve vestibulu školy
 • v průběhu odpoledne také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz v sekci Přijímací řízení

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno v písemné podobě zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti v pondělí 2. května 2022 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy a také v úterý 3. května 2022 od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Žádáme všechny zákonné zástupce uchazečů, aby si pro rozhodnutí přišli sami, popř. někoho zplnomocnili. Pro rozhodnutí si může přijít kterýkoliv z rodičů, bude stačit, pokud předloží průkaz totožnosti, ze kterého bude patrné, že se jedná o rodiče uchazeče, případně manžela či manželku osoby, která je uvedena na přihlášce ke studiu; případně tuto skutečnost doloží jiným dokladem. Pokud rodiče nebudou moci či bude pro ně jednodušší pověřit jinou osobu, mohou vyplnit plnou moc (viz zde). Plnou moc stačí opatřit obyčejnými podpisy, není potřeba zajistit úředně ověřený podpis; plná moc však musí být podepsána od toho z rodičů, který je uveden na přihlášce ke studiu, popř. na pozvánce k přijímací zkoušce apod.).

Informace o výsledku přijímacího řízení nemůžeme podávat ani telefonicky, ani elektronickou poštou.

Výhodou osobního převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je:

 • v případě rozhodnutí o přijetí můžete rovnou odevzdat zápisový lístek
 • v případě rozhodnutí o nepřijetí můžete rovnou podat odvolání proti rozhodnutí, s jehož zněním vám pomůžeme - viz dále.

Další postup pro nepřijaté uchazeče

V případě, kdy uchazeč nebyl přijat ke studiu, je možné podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor tohoto odvolání je zde. Odvolání si můžete předem předvyplnit, vytisknout a podepsat a při přebírání rozhodnutí o nepřijetí ho můžete předat škole, popř. vám přímo u předávání rozhodnutí o nepřijetí pomůžeme se sestavením odvolání.

Upozorňujeme na to, že odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budeme následně doručovat prostřednictvím komunikačního emailu.

Další postup pro přijaté uchazeče

Zákonný zástupce uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (rozhodnutí o přijetí bude oznámeno v pondělí 2. května 2022, z tohoto důvodu termín pro odevzdání zápisových lístků končí v pondělí 16. května 2022). Upozorňujeme, že zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem uchazeče i uchazečem samotným.

Zápisový lístek můžete odevzdávat osobně, a to:

 • přímo při přebírání rozhodnutí o přijetí nebo
 • v kanceláři školy, a to vždy v pracovních dnech od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budeme následně doručovat prostřednictvím komunikačního emailu, upozorňujeme však, že lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná oznámením o přijetí, tj. pondělkem 2. května 2022, nikoliv dnem převzetí rozhodnutí o přijetí.

Autoremedura

Upozorňujeme, že v případě, kdy některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. do 16. května 2022), je možno v rámci tzv. autoremedury přijmout uchazeče, kteří nebyli přijati, a to podle pořadí umístění. Toto je však možné pouze za podmínky, že zákonný zástupce podá včas (tj. do tří pracovních dní od převzetí rozhodnutí) odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání viz výše).

 

Jazykový dotazník

Každý přijatý uchazeč vyplní tzv. jazykový (a také estetický) dotazník určený zejména pro volbu druhého cizího jazyka (bude na výběr jeden z jazyků: německý, francouzský, španělský, italský, ruský) a také pro volbu hudební nebo výtvarné výchovy. Tento dotazník vyplní přijatí uchazeči, kteří odevzdali či hodlají odevzdat zápisový lístek na naši školu online prostřednictvím formuláře, který pošleme emailem po odevzdání zápisového lístku.

Třídní schůzky

Třídní schůzky nově přijatých tříd proběhnou v pondělí 27. června 2022 (museli jsme udělat z organizačních důvodů změnu) úterý 28. června 2022, a to od 17.00 hod. Časový harmonogram upřesníme později.

Dalibor Kott, ředitel školy


 

Zveřejnění bodů za prospěch, soutěže, certifikáty a zkoušku z Aj

V rámci přijímacího řízení zveřejňujeme v souladu s kritérii přijímacího řízení body jednotlivých uchazečů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (prospěch), za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (soutěže) a za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka (certifikát – netýká se čtyřletého studia, zaměření všeobecné).

Bodové hodnocení je uvedeno pod AID číslem uchazeče (najdete na pozvánce na přijímací zkoušku vlevo nahoře). Nezaměňujte ho prosím s evidenčním číslem. Bodové hodnocení za prospěch, soutěžea certifikáty je uvedeno zde. Bodové hodnocení za školní zkoušku z angličtiny je zde.

Pokud najdete jakékoliv nesrovnalosti, napište je na náš komunikační email

prijimacky@gymnaslo.cz, my vás budeme do 48 hodin kontaktovat.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Školní akademie

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 18.00 hodin se v kulturním centru Semilasso v Králově Poli koná tradiční Školní akademie v netradičním čase (z důvodu covidu jsme ji nemohli organizovat v tradičním čase před Vánoci...).

 

Tímto zveme všechny rodiče našich studentů a širokou veřejnost.

 

Těšíme se na viděnou.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Další informace o přijímacím řízení

Zde je přehled důležitých termínů v rámci dalšího postupu při přijímacím řízení:

 

25. dubna 2022: body za prospěch, soutěže a certifikáty

V rámci přijímacího řízení může obdržet každý uchazeč dle kritérií přijímání body mimo jiné za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka (pro jazykové obory) a za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Počet školou udělených bodů za tyto části bude zveřejněn pod anonymním ID číslem uchazeče na webových stránkách školy nejpozději v pondělí 25. dubna 2022.

 

29. dubna 2022: nahlížení do spisu

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné v pátek 29. dubna 2022 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

2. května 2022: výsledky a předávání rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušku v pondělí 2. května 2022 od 14.00 hodin ve vestibulu školy. V tento den budou výsledky uveřejněny také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti v pondělí 2. května 2022 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy a v úterý 3. května 2022 od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Třídní schůzky rodičů a hovorové hodiny

 

Zveme všechny zákonné zástupce našich studentek i studentů na třídní schůzky a hovorové hodiny, které proběhnou

v úterý 5. dubna 2022, a to od 17.30 hodin.

 

Konkrétní časový program:

17.00 hod.: jednání Rady Spolku Přátelé Slovaňáku (zúčastní se jednotliví zástupci tříd)

17.30 – 18.00 hod.: třídní schůzky rodičů

18.00 – 19.00 hod.: hovorové hodiny

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Počty přijatých přihlášek v rámci přijímacího řízení pro příští školní rok

Počty podaných přihlášek

 

 

počet

přihlášek

počet

přijímaných

Šestileté studium 361 30
Čtyřleté jazykové studium 266 55
Čtyřleté všeobecné studium 161 60
Celkem 788 145

 

Přijímačky nanečisto na Slovaňáku

Pro uchazeče, kteří si alespoň v jednom termínu přijímacího řízení zvolí naši školu, škola pořádá bezplatně přijímací zkoušky nanečisto, jejichž cílem je především snížení případné nervozity při vlastních přijímacích zkouškách.

Uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky a vyplňování testových úloh a vyzkouší si napsání části písemného testu, a sice vždy ze dvou předmětů:

 

 • uchazeči o čtyřleté všeobecné studium si vyzkouší část testu z českého jazyka a matematiky,
 • uchazeči o čtyřleté jazykové studium či o šestileté studium si vyzkouší vždy část testu z anglického jazyka a dále si vyberou právě jeden test z nabídky: český jazyk nebo matematika.

 

Tyto testy dále rozeberou s vyučujícími příslušných předmětů. Jako podklad se použijí zadání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky z minulých let.

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v následujících termínech:

 

 • ve středu 23. března 2022 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.,
 • ve čtvrtek 31. března 2022 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.

 

Přihlašování na přijímačky nanečisto bude formou formuláře, který škola odešle zákonným zástupcům uchazečů na jejich komunikační email po jarních prázdninách, nejpozději v úterý 15. března 2022.

 

Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky přijímáme každý pracovní den do 1. března 2022 včetně v  níže uvedených hodinách:.

 

Pondělí 7.30 - 15.30 hod. (28.2.  do 18.00 hod.)
Úterý 7.30 - 15.30 hod.
Středa 7.30 - 15.30 hod. (16.2. a 23.2. do 18.00 hod.)
Čtvrtek 7.30 - 15.30 hod.
Pátek 7.30 - 15.30 hod. (kromě 4.2.)

 

V pátek 4.2.2022 bude škola zavřená (pololetní prázdniny)

 

Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchateče.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění plné moci,

prostřednictvím které zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese, k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.

Vzor plné moci je například zde.

Pokud nebudete moci přihlášku předat osobně, ani nikoho zplnomocnit, samozřejmě můžete přihlášku poslat poštou na adresu:

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Slovanské náměstí 1804/7
612 00 Brno

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu od školního roku 2022/2023

Společné informace pro všechny studijní obory

Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky přijímáme každý pracovní den (kromě pátku 4.2.2022) v době od 7.30–15.30 hodin, ve středy 16.2.2022, 23.2.2022 a v pondělí 28.2.2022 až do 18.00 hodin.

Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchazeče.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění plné moci,

prostřednictvím které zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese, k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.

Vzor plné moci je například zde.

Pokud nebudete moci přihlášku předat osobně, ani nikoho zplnomocnit, samozřejmě můžete přihlášku poslat poštou na adresu:

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Slovanské náměstí 1804/7
612 00 Brno

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

Více aktualit najdete v sekci Ze života školy

Časopis Koláž

Vyšlo první číslo zbrusu nového školního časopisu Koláž.

Nabídka volných míst

Hledáme a přijmeme (co nejdříve)

 • účetní (plný úvazek)
 • uklízečku (cca 5 hodin denně)
Pokud budete mít zájem o podrobnější informace, ozvěte se řediteli školy Mgr. Daliboru Kottovi na telefon: 737 284 932 nebo email: red@gymnaslo.cz
Moc děkujeme
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Otevíráme třídu navíc

 

V následujícím školním roce 2022/23 rozšiřuje naše gymnázium svoji kapacitu o jednu třídu. Tato třída bude mít všeobecné zaměření.

Ve školním roce 2022/2023 budeme přijímat uchazeče do následujících tříd:

 

 • 1 třída šestiletého studia (30 žáků): zaměření: s rozšířený vyučováním anglického jazyka
 • 1 třída čtyřletého studia (30 žáků): zaměření: s rozšířený vyučováním anglického jazyka
 • 1 třída čtyřletého studia (25 žáků): zaměření: výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce
 • 2 třídy čtyřletého studia (celkem 60 žáků): zaměření: všeobecné
Přijímací řízení proběhne pravděpodobně podle podobných kritérií a podmínek, jako v roce 2021 - viz starší příspěvky Přijímací řízení - Loňský rok 2021 (procházejte odspodu :-) )
Další informace na: https://studuj.slovanak.cz/
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Den otevřených dveří 27. 1. 2022- aktuálně

 

Vážení uchazeči o studium na naši škole,

oznamujeme vám, že Den otevřených dveří plánovaný na čtvrtek 27. ledna 2022, proběhne prezenčně dle oznámeného programu, rádi vás tedy přivítáme v budově školy.

Návštěvníci musí důsledně dodržovat základní hygienická pravidla, a sice si desinfikovat ruce při vstupu do budovy školy  a po celou dobu pobytu v ní mít nasazenu ochranu dýchacích cest-respirátor a dodržovat rozestupy (s tím vám pomůžeme :-)

 

Program:

 • 12.00 - 15.30 hod.: výuka "s otevřenými dveřmi". Náštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky
 • 14.00 - 18.00 hod.: představení jednotlivých předmětů. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé stánky, kde mohou získat podrobnější informace o studiu a další profilaci. Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která ve škole panuje.
 • v 16.00, 17.00 a 18.00  hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat. Prezentaci z této besedy si můžete stáhnout zde.
Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

 

Pro všechny, kteří se nemohu nebo nechtějí z jakýchkoliv důvodů dostavit, proběhne v úterý 1. února 2022 od 16:30 hodin beseda s vedením školy online.

Podrobnější informace o přihlášení na tuto besedu i o studiu na Slovaňáku viz:  https://studuj.slovanak.cz/

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 je zde

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje z provozních důvodů na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Organizace začátku školního roku

Milé studentky, milí studenti, vážení zákonní zástupci.

Zde posílám pokyny k organizaci začátku školního roku, které jsem posílal i emailem.

Pokyny se odkazují na přílohu rozpis kmenových učeben, pro jistotu tuto přílohu uveřejňuji zde.

Děkuji za spolupráci a těším se se všemi na viděnou ve škole.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Úřední hodiny v době školních prázdnin

V době od 7. července 2021 do 20. srpna 2021 jsou úřední hodiny ve škole následující:

 

každá středa (s výjimkou 21.7.2021) od 9.00 do 11.30 hod.

 

Od 23. srpna 2021 do 31. srpna 2021 každý pracovní den (s výjimkou pátku 27.8.2021) vždy od 9.00 do 12.00 hod.

 

V případě neodkladných záležitostí kontaktujte ředitele školy na telefonu: 737 284 932.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 28. 6. 2021.

První třídní schůzky rodičů nově přijatých uchazečů

Vážení zákonní zástupci našich úspěšných uchazečů o studium,

oznamujeme vám tímto, že první třídní schůzky se budou konat:

 

v pondělí 28. června 2021 v budově školy

začátky:

šestileté studium (označení třídy I.A) + čtyřletá všeobecná (označení 1.B) začátek v 17.00 hod.

 

čtyřleté studium s rozšířeným vyučováním angličtiny (označení třídy 1.A) + čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v angličtině  (označení třídy 1.X) začátek v 17.30 hod.

 

V současné době připravujeme přesný program těchto třídních schůzek, každopádně zde dostanete konkrétní informace k adaptačním kurzu,

ke kartám ISIC, ke studiu apod. Bylo by vhodné, abyste si udělali čas a přišli. Pokud nebudete moci, bylo by fajn, kdybyste se domluvili

s někým s rodiny (nebo kamarádů…), kdo vás zastoupí.

 

Jakmile bude přesný program třídních schůzek připraven (budeme se snažit to udělat do konce týdne), zveřejníme to na www stránkách

a pošleme Vám o tom informativní email.

 

Děkuji za spolupráci a mějte se krásně

Dalibor Kott, ředitel školy

 

Průběžný stav přijímání

stav k 22.06.2021 10.15 hod.

 

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 30 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 30 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

69 89 48

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Další postup v přijímacím řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů, milí uchazeči o studium na naší škole,

přinášíme vám informace o dalším postupu v rámci přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu - čtvrtek 20. května 2021

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné ve čtvrtek 20. května 2021 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  a předávání rozhodnutí - pátek 21. května 2021

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušky v pátek 21. května 2021, a sice:

 • od 14.00 hodin ve vestibulu školy
 • v průběhu odpoledne také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz v sekci Přijímací řízení 

Oznámení o možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7.5.2021 opatření obecné povahy (č.j. MSMT-4337/2021-8), podle něhož uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole (tj. pokud druhá škola, na kterou se hlásil, nekoná jednotné přijímací zkoušky) a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu (potvrzení proveďte na email: red@gymnaslo.cz). Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat  zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Další postup v přijímacím řízení

Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky v řádném termínu již proběhly, sdělujeme vám následující postup:

 

čtvrtek 20. května 2021:

v tento den od 12.00 do 13.00 hod. proběhne v budově školy nahlížení do spisu za účele seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

pátek 21. května 2021:

 

 • od 14.00 hodin budou ve vestibulu školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky
 • od 14.00 hod. do 18.00 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.
 • na webových stránkách školy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky

 

pondělí 24. května 2021:

od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.

 

Držíme vám všem palce .....

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Studujte na Slovaňáku

Uvažujete o studiu na Slovaňáku? Dobrý nápad. Proč, to vám prozradí krátké video.

Časový plán školního roku 2020/2021

 

Časový plán školního roku 2020/2021 je k dispozici zde.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022