Přijímací řízení

Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 24. 8. 2020.

Průběžný stav přijímání

 

stav k 08.07.2020 10.45 hod.

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 30 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 30 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

76 44 56

Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti, a sice:

šestileté studium ve čtvrtek 18. června
od 14.00 do 18.00 hodin
v učebně 01
v pátek 19. června
od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři školy
čtyřleté studium

ve středu 17. 6. 2020
od 14.00 do 18.00 hodin
v učebně 01

ve čtvrtek 18. června
od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři školy

Všechny zákonné zástupce, kteří si rozhodnutí přijdou vyzvednout osobně, upozorňujeme na nutnost mít při pohybu po budově školy zakrytý nos a ústa.

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být (vzhledem k ochraně osobních údajů) podávány ani telefonicky, ani elektronickou poštou. Děkujeme za pochopení.

Instrukce pro nepřijaté uchazeče

Nevyzvednutá  rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Upozorňujeme, že v případě, kdy některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek do 5 pracovních dní ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, je možno na jeho místo přijmout uchazeče, který nebyl přijat, a to podle pořadí umístění. Toto je však možné pouze za podmínky, že zákonný zástupce nepřijatého uchazeče podá včas (tj. do tří pracovních dní od převzetí rozhodnutí) žádost o změnu rozhodnutí.

V případě, že si zákonný zástupce nepřijatého uchazeče přijde převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně, může žádost o změnu rozhodnutí s naší pomocí rovnou na místě vyplnit a odevzdat.

Vzor žádosti o změnu rozhodnutí je umístěn také zde.

Instrukce pro přijaté uchazeče

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí se nebudou zasílat poštou.

Zápisový lístek

Zákonný zástupce uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (pro čtyřleté obory tento termín v první vlně tedy končí v úterý 23. června 2020, pro šestiletý obor ve středu 24. června 2020). Základní škola vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok. Uchazeči, který v daném školním roce nenavštěvuje základní školu, vydává zápisový lístek krajský úřad, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

Upozorňujeme, že zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem uchazeče i uchazečem samotným.

Zápisový lístek můžete odevzdávat přímo osobně, a to:

 • přímo při přebírání rozhodnutí o přijetí nebo
 • v kanceláři školy, a to vždy v pracovních dnech od 7.30 hod. do 15.30 hod.

 

Jazykový dotazník

Každý přijatý uchazeč vyplní tzv. jazykový dotazník určený zejména pro volbu druhého cizího jazyka. Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku nebo emailem (pokyny jsou v dotazníku uvedeny).

Jazykový dotazník můžete stáhnout (DOCX nebo PDF).

Termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu

Ředitel školy

v souladu se zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

oznamuje termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu pro uchazeče, kteří se přihlásili ke studiu na naší škole od školního roku 2020/2021, nemohli se z vážných důvodů dostavit na řádný termín přijímací zkoušky a jejich zákonní zástupci tuto neúčast řádně omluvili řediteli školy do tří dnů od konání řádných přijímacích zkoušek:

 

Šestileté i čtyřleté studium

uchazeči, kteří si naši školu napsali na pozvánku jako první, budou konat:

 

 • školní přijímací zkoušku z anglického jazyka v pátek 19. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky v úterý 23. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole

 

uchazeči, kteří si naši školu napsali na pozvánku jako druhou, budou konat:

 • školní přijímací zkoušku z anglického jazyka v pondělí 22. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky v úterý 23. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. ve škole, kterou si napsali na pozvánku jako první v pořadí.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Termíny přijímacích zkoušek

 

Ředitel školy

v souladu se zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

oznamuje termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se přihlásili ke studiu na naší škole od školního roku 2020/2021:

 

Šestileté studium

uchazeči, kteří si naši školu napsali na pozvánku jako první, budou konat:

 

 • školní přijímací zkoušku z anglického jazyka ve středu 3. června 2020, začátek zkoušky v 11.00 hod. v naší škole
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky v úterý 9. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole

 

uchazeči, kteří si naši školu napsali na pozvánku jako druhou, budou konat:

 • školní přijímací zkoušku z anglického jazyka v pátek 5. června 2020, začátek zkoušky v 11.00 hod. v naší škole
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky v úterý 9. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. ve škole, kterou si napsali na pozvánku jako první v pořadí.

Čtyřleté studium

uchazeči, kteří si naši školu napsali na pozvánku jako první, budou konat:

 • školní přijímací zkoušku z anglického jazyka ve středu 3. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky v pondělí 8. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole

uchazeči, kteří si naši školu napsali na pozvánku jako druhou, budou konat:

 • školní přijímací zkoušku z anglického jazyka v pátek 5. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. v naší škole
 • jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky v pondělí 8. června 2020, začátek zkoušky v 8.30 hod. ve škole, kterou si napsali na pozvánku jako první v pořadí.

V následujících dnech bude škola rozesílat pozvánky prostřednitvím emailu.

Z důvodů aktuální situace rušíme pro letošní rok přijímačky nanečisto.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Přijímačky nanečisto – změna termínu

Z důvodu nařízeného mimořádného opatření spočívajícího v „uzavření škol“ jsme nuceni prozatím zrušit přijímačky nanečisto.

Jakmile budeme znát termín otevření škol a termíny přijímacích zkoušek, zvážíme, zda přijímačky nanečisto zvládneme zrealizovat....

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu v rámci přijímacího řízení je možné podat osobně na sekretariátu školy, a to každý pracovní den v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. a to včetně jarních prázdnin :-) Posledním možným dnem podání přihlášky je pondělí 2. března 2020.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče uchazečů o studium na naší škole,

 

připomínáme vám, že v souvislosti s nadcházejícími přijímacími zkouškami, je nutné, aby uchazeč při prvním vstupu do školní buddovy pžedložil čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto čestného prohlášení nebude moci být uchazeč vpuštěn do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Pro ty uchazeče, kteří u nás vykonávají obě části přijímací zkoušky (tj. jak školní - angličtina, tak státní - čeština a matematika) upřesňujeme, že postačí, když uchazeč předloží toto čestné prohlášení jednou (tj. při příchodu na angličtinu).

 

Čestná prohlášení jsou zde:

čestné prohlášení pro ty, kteří u nás skládají obě části přijímací zkoušky (tj. jak angličtinu, tak češtinu a matematiku)

čestné prohlášení pro ty, kteří u nás skládají jen školní část přijímací zkoušky, tj. jen angličtinu - šestileté jazykové a čtyřleté jazykové

čestné prohlášení pro ty, kteří u nás skládají jen státní část přijímací zkoušky. tj. češtinu a matematiku - všeobecné studium

 

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro přijetí do školního roku 2020/2021

Společné informace pro všechny studijní obory

Prosím pozor, v letošním roce platí nové formuláře přihlášek, staré jsou neplatné, viz stránky MŠMT a Cermatu. Částečně vyplněné vzory pro naši školu najdete u jednotlivých oborů.

Užitečné odkazy:

Počty podaných přihlášek

počet

přihlášek

poslední

přijatý

Šestileté studium 332
Čtyřleté jazykové studium 207
Čtyřleté všeobecné studium 89

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

Dny otevřených dveří 2019-2020

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

 • úterý 3. 12. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin
 • středa 29. 1. 2020 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor):

Ukázky přijímacích zkoušek z angličtiny

4leté studium (79-41-K/41 Gymnázium) jazykové

(řešení)

6leté studium (79-41-K/61 Gymnázium)

(řešení)

Pozn.: Ukázky slouží pro představu o tom, co může být obsahem přijímacích zkoušek. Nelze vyvozovat, že přijímací zkoušky budou mít zcela stejnou strukturu.

Přijímací řízení

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014