Další postup v přijímacím řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů, milí uchazeči o studium na naší škole,

přinášíme vám informace o dalším postupu v rámci přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu - čtvrtek 20. května 2021

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné ve čtvrtek 20. května 2021 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  a předávání rozhodnutí - pátek 21. května 2021

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušky v pátek 21. května 2021, a sice:

  • od 14.00 hodin ve vestibulu školy
  • v průběhu odpoledne také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz v sekci Přijímací řízení 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno v písemné podobě zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti v pátek 21. května 2021 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy a také v pondělí 24. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Žádáme všechny zákonné zástupce uchazečů, aby si pro rozhodnutí přišli sami, popř. někoho zplnomocnili. Pro rozhodnutí si může přijít kterýkoliv z rodičů, bude stačit, pokud předloží průkaz totožnosti, ze kterého bude patrné, že se jedná o rodiče uchazeče, případně manžela či manželku osoby, která je uvedena na přihlášce ke studiu; případně tuto skutečnost doloží jiným dokladem. Pokud rodiče nebudou moci či bude pro ně jednodušší pověřit jinou osobu, mohou vyplnit plnou moc (viz zde). Plnou moc stačí opatřit obyčejnými podpisy, není potřeba zajistit úředně ověřený podpis; plná moc však musí být podepsána od toho z rodičů, který je uveden na přihlášce ke studiu, popř. na pozvánce k přijímací zkoušce apod.)

Informace o výsledku přijímacího řízení nemůžeme podávat ani telefonicky, ani elektronickou poštou.

Výhodou osobního převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je:

  • v případě rozhodnutí o přijetí můžete rovnou odevzdat zápisový lístek
  • v případě rozhodnutí o nepřijetí můžete rovnou podat odvolání proti rozhodnutí, s jehož zněním vám pomůžeme - viz dále.

Další postup pro nepřijaté uchazeče

V případě, kdy uchazeč nebyl přijat ke studiu, je možné podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor tohoto odvolání je zde. Odvolání si můžete předem předvyplnit, vytisknout a podepsat a při přebírání rozhodnutí o nepřijetí ho můžete předat škole, popř. vám přímo u předávání rozhodnutí o nepřijetí pomůžeme se sestavením odvolání.

Upozorňujeme na to, že odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budeme následně doručovat prostřednictvím komunikačního emailu.

 

Další postup pro přijaté uchazeče

Zákonný zástupce uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (rozhodnutí o přijetí bude oznámeno v pátek 21. května 2021, z tohoto důvodu termín pro odevzání zápisových lístků končí v pátek 4. června 2021). Upozorňujeme, že zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem uchazeče i uchazečem samotným.

 

Zápisový lístek můžete odevzdávat osobně, a to:

  • přímo při přebírání rozhodnutí o přijetí nebo
  • v kanceláři školy, a to vždy v pracovních dnech od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budeme následně doručovat prostřednictvím komunikačního emailu, upozorňujeme však, že lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná oznámením o přijetí, tj. pátkem 21. května 2021, nikoliv dnem převzetí rozhodnutí o přijetí.

 

Autoremedura

Upozorňujeme, že v případě, kdy některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, je možno v rámci tzv. autoremedury přijmout uchazeče, kteří nebyli přijati, a to podle pořadí umístění. Toto je však možné pouze za podmínky, že zákonný zástupce podá včas (tj. do tří pracovních dní od převzetí rozhodnutí) odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání viz výše).

Jazykový dotazník

Každý přijatý uchazeč vyplní tzv. jazykový (a také estetický) dotazník určený zejména pro volbu druhého cizího jazyka (bude na výběr jeden z jazyků: německý, francouzský, španělský, italský, ruský) a také pro volbu hudební nebo výtvarné výchovy. Tento dotazník vyplní přijatí uchazeči, kteří odevzdali či hodlají odevzdat zápisový lístek na naši školu online prostřednictvím formuláře, který zpřístupníme od pátku 21. května 2021 který pošleme emailem po odevzdání zápisového lístku. Odkaz bude uveden jednak na našich webových stránkách školy a také na rozhodnutí o přijetí.

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky nově přijatých tříd proběhnou v úterý 29. června 2021 v pondělí 28. června 2021 (z organizačních důvodů jsme museli třídní schůzky přesunout z původně oznámeného úterý 29. června 2021), a to od 17.00 hod. Časový harmonogram upřesníme později.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

S pozdravem

 

Dalibor Kott

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022