Pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách

 

Pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze uchazeči, který:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň

b)  doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (které je žákem), které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

ad a) Mezi nejčastější příznaky onemocnění patří: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy apod.

ad b) Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů nebudeme moci zajistit provedení preventivního testu v budově naší školy v den přijímací zkoušky před jejím začátkem. Preventivní test je povinna provést škola, ve které je uchazeč žákem, a to na jeho žádost. Tato škola je také povinna vydat o výsledku testu doklad.

Doklad uvedený v odstavci b) je možno nahradit:

i)  dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

ii)  dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních sedmi dnech, nebo

iii)   certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Před vstupem do budovy školy je nutné, aby uchazeč předložil doklad uvedený výše v odstavci b), popř. odstavcích i), ii) nebo iii). Doklad je nutné předložit v tištěné podobě, nikoliv například jen v mobilu. Doklad postačí předložit, nebudeme ho vybírat.

Pokud uchazeč patřičný doklad nepředloží, naše škola mu neumožní účast na přijímací zkoušce.

Celý text uvedeného mimořádného opatření je uvedený například zde:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/MO-MZD_testovani-u-prijimacich-zkousek-6-4-2021.pdf

Konečně upozorňujeme na skutečnost, že uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušku, budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku – plyne z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN; celý jeho text je zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1d....

Sledujte webové stránky školy (www.gymnaslo.cz), kde v sekci Přijímací řízení mohou být tyto informace aktualizovány.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020