Výsledky přijímacích zkoušek, doručování rozhodnutí, zápisové lístky

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod registračním číslem uchazeče ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 hodin ve vestibulu školy a dále na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání, tj. přímo na místě.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 6. 5. 2019 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Upozorňujeme, že v případě, kdy některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek do 10ti pracovních dní ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, je možno v rámci tzv. autoremedury přijmout uchazeče, kteří nebyli přijati, a to podle pořadí umístění. Toto je však možné pouze za podmínky, že zákonný zástupce podá včas (tj. do tří pracovních dní od převzetí rozhodnutí) odvolání proti nepřijetí.

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být podávány ani telefonicky, ani elektronickou poštou. Děkujeme za pochopení.

Vzor odvolání je zde.

Zápisový lístek

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Základní škola vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok. Uchazeči, který v daném školním roce nenavštěvuje základní školu, vydává zápisový lístek krajský úřad, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

Upozorňujeme, že zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem uchazeče i uchazečem samotným.

Zápisový lístek můžete odevzdávat přímo osobně v kanceláři školy, a to vždy v pracovních dnech od 7.30 hod. do 15.30 hod., a to do 17. května 2019 včetně.

Jazykový dotazník

Každý přijatý uchazeč vyplní tzv. jazykový dotazník určený zejména pro volbu druhého cizího jazyka. Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí, nebo při odevzdávání zápisového lístku nebo emailem (pokyny jsou v dotazníku uvedeny), nejpozději však do konce května 2019.

Jazykový dotazník můžete stáhnout zde.

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022