Stanovy Studentského senátu

A. Složení a orgány Studentského senátu

I.

1. Studentský senát (dále v textu jen "senát") je složen ze zástupců všech tříd školy Gymnázia Slovanské nám. Brno ( dále v textu jen "škola" ). Každá třída je v senátu zastoupena jedním senátorem, který je povinen aktivně se účastnit zasedání a činnosti senátu, a dále jedním zástupcem senátora, který plní povinnosti senátora v době jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti a je oprávněn ho zastupovat.

2. Členství v senátu zaniká ukončením studia v maturitním či jiném ročníku školy,

vzdáním se funkce senátora nebo odvoláním senátora, příp. jeho zástupce, z funkce, a to třídou, jež zastupuje, nebo senátem.

3. Uvolní-li se místo člena senátu, stává se senátorem jeho zástupce. Není-li zástupce nebo neprojeví-li zástupce zájem o funkci senátora, je příslušná třída povinna zvolit nového senátora, a to do data nejbližšího řádného zasedání senátu. Pokud tak třída neučiní, je oprávněn zvolit nového senátora pro příslušnou třídu senát, a to ze studentů příslušné třídy na tomto řádném zasedání senátu.

 

II.

1. V čele senátu stojí jeho předseda. Předseda senát zastupuje, vystupuje jeho

jménem, řídí a spoluorganizuje jeho činnost.

2. Výkonným orgánem senátu je rada senátu, která je složena z předsedy a dvou

místopředsedů. Předsedou rady senátu je předseda senátu.

3. V případě nepřítomnosti předsedy senátu nebo jeho déletrvající nečinnosti

přecházejí jeho povinnosti i oprávnění na místopředsedy rady senátu.

 

III.

1. Pro určité činnosti či úkoly je oprávněn senát zřizovat stálé nebo dočasné komise senátu, a to ze svých členů nebo dalších studentů školy.

 

B. Volební řád

I. Volební řád do senátu

1. Senátoři jsou voleni studenty jednotlivých tříd školy vždy každý školní rok během prvního týdne studia na škole. Volby organizuje senát. Senátor je volen nadpoloviční většinou studentů příslušné třídy a hlasování je tajné.

2. Senátor může být studenty třídy odvolán stejným způsobem, jakým byl zvolen, a

toto odvolání musí být senátu oznámeno vždy nejpozději do dne nejbližšího řádného

zasedání senátu. Třída má právo odvolat svého senátora pouze ze závažných důvodů, se kterými bude příslušný senátor obeznámen.

3. Za třídou odvolaného senátora, příp. jeho zástupce, má třída povinnost zvolit nového, a to rovněž nejpozději do dne nejbližšího řádného zasedání senátu.

4. V případě, že některý ze senátorů neplní své povinnosti příslušné jeho funkci, může být třídě senátem navrženo, aby byl příslušný senátor odvolán z funkce a nahrazen jiným (viz. bod 2-3). Návrh třídě předkládá předseda senátu.

5. Senát má právo odvolat jakéhokoli senátora či zástupce v případě závažných pochybení, které odporují dalšímu plnohodnotnému působení ve funkci (viz. D), pokud tak neučiní třída, kterou zastupuje (viz. bod 4).

 

II. Volba předsedy senátu a místopředsedů rady senátu

1. Předseda senátu je volen vždy každý školní rok nadpoloviční většinou všech členů senátu. Hlasování je tajné. Volby se konají nejpozději do tří týdnů od zahájení školního roku.

2. Ihned po volbě předsedy senátu jsou senátem voleni dva místopředsedové rady

senátu. Jsou rovněž voleni nadpoloviční většinou všech členů senátu tajným

hlasováním.

3. Senátor maturitního ročníku nesmí zastávat žádnou funkci ve výkonné radě senátu.

4. Pokud je předsedou senátu senátor, kterému byl třídou odebrán mandát senátora (viz. I.1.), vykonává funkci předsedy senátu do doby, než je senátem zvolen předseda nový, ale sám nemůže kandidovat.

 

C. Pravidla jednání senátu

I.

1. Ustavující zasedání senátu svolává předseda dosavadního senátu, v případě jeho

nečinnosti některý z místopředsedů dosavadního senátu, a navrhuje program jeho

jednání. Toto zasedání musí být svoláno nejpozději do konce prvního měsíce nového školního roku. Na tomto zasedání volí senát senátory ve třídách, kde nebyli zvoleni studenty příslušné třídy do data konání tohoto ustavujícího zasedání.

2. Senát zasedá pravidelně jednou za měsíc, a to na řádném zasedáním. V případě

potřeby je možné kdykoliv svolat mimořádné zasedání senátu.

3. Mimořádné zasedání senátu se svolává nejpozději do tří pracovních dnů na žádost:

a) nejméně jedné třetiny členů senátu

b) ředitele školy nebo jeho zástupce

c) nejméně jedné čtvrtiny studentů školy

d) členů rady Studentského senátu

 

II.

1. Senát je usnášeníschopný, jsou-li na zasedání přítomny dvě třetiny všech jeho členů.

2. O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech

přítomných členů senátu.

3. Hlasování probíhá veřejně (zvednutím ruky) nebo tajně (hlasovacími lístky). O

způsobu hlasování rozhoduje předseda senátu, příp. místopředsedové rady senátu.

 

D. Práva a povinnosti členů senátu

1. Člen senátu má povinnost účastnit se řádných a mimořádných zasedání senátu a dále orgánů a komisí, do kterých byl zvolen. Člena, který neplní své povinnosti,

navrhne senát příslušné třídě k odvolání.

2. Člen senátu má při jednáních právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky

ke všem aktivitám senátu, otázkám v působnosti senátu a požadovat či navrhovat

jejich řešení.

3. Člen senátu odpovídá za výkon své funkce studentům třídy, kterou zastupuje, a je povinen třídu neprodleně informovat o činnosti senátu.

4. Pokud se zasedání účastní senátor i jeho zástupce, mají v případě hlasování pouze jeden hlas.

5. Je-li na zasedání přítomna jakákoli jiná osoba či osoby nezastávající funkci senátora nebo zástupce, je brána za osobu veřejnou, a tudíž má povinnost nezasahovat do průběhu jednání. Pokud tak neučiní, bude vyloučena ze zasedání.

 

 

E. Závěrečná ustanovení

I. Změny a doplňky v tomto řádu je možné provádět se souhlasem nadpoloviční

většiny členů senátu na řádném či mimořádném zasedání senátu.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020