Maturita

Maturity 2024

Nabídka předmětů

Možnost nahrazení profilové zkoušky z jazyka

Žádost podávejte paní profesorce Sargánkové do konce března 2024 prostřednictvím tohoto formuláře:

K žádosti je nutné přiložit originál (škola si ho zkopíruje a originál vrátí) nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam literatury pro školní rok 2023/2024

Seznam ve dvou kopiích odevzdávejte svému vyučujícímu češtiny do 31. března 2024.

Legislativa

Podmínky ukončování vzdělávání na gymnáziu definují školský zákon a maturitní vyhláška (viz https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy):

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, která specifikuje maturitní zkoušku.

Důležité termíny

  • podání přihlášky: do 1. 12. 2023 (vybírá paní profesorka Sargánková)
  • odevzdání žákovského seznamu literárních děl: do 31. 3. 2023 (ve dvou kopiích vyučujícímu češtiny)
  • podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z jazyka: do 31. 3. 2024 (vybírá paní profesorka Sargánková)
  • písemné práce: 2.–5. 4. 2024
  • didaktické testy: od 2. 5. 2024
  • ústní zkoušky: 20.–24. 5. 2024 a 27.–31. 5. 2024

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022