Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Markéta Krčmářová

Výchovný poradce je organizátorem a koordinátorem vzájemné spolupráce, zabezpečuje prvotní kontakt jak se studenty, tak s jejich právními zástupci a podle typu problému doporučuje další postup a odbornou péči.

Školní metodik prevence: Mgr. Rudolf Smejkal

Školní psycholog: Mgr. Martin Hofman

Školní psycholog nabízí individuální psychologickou podporu žákům, k dispozici je pro konzultace také jejich rodičům. Podporu nabízí rovněž pedagogům školy a třídním kolektivům. Působí v oblasti prevence (peer program, adaptační kurz, programy pro třídy, seberozvojové aktivity), podpory zdravého klimatu tříd i školy, řešení náročných a krizových situací.

Konzultační hodiny

Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce

pondělí 10.0011.40 a 14.4515.30

V jiných termínech dle domluvy – e-mailem (krcmarova@gymnaslo.cz) nebo telefonicky
(tel.: 541 321 317/46).

 

Konzultační hodiny školního metodika prevence

čtvrtek 11.5012.35

V jiných termínech dle domluvy – e-mailem (smejkal@gymnaslo.cz) nebo telefonicky (541 321 317/27).

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů monitoruje možný výskyt nezdravého chování, které by mohlo vést k šikaně, ke zneužívání návykových látek, nebo k jakýmkoliv negativním dopadům na osobnost mladého člověka (deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování).
Organizuje besedy, přednášky a workshopy, jejichž cílem je především prevence těchto sociálně patologických jevů. U již vzniklého problému umožňuje propojení s odborníky v dané oblasti.

Konzultace se školním psychologem

Pro objednání konzultace s Martinem Hofmanem pište na hofman@gymnaslo.cz či volejte 604 27 08 94.

Výchovné a kariérní poradenství

 

Hlavní oblasti činnosti:

 

1. Podpora studentů při studiu

2. Profesionální orientace a instrukce k přijímacímu řízení na VŠ a VOŠ

3. Zabezpečení týmové spolupráce v rámci pedagogického sboru

4. Informačně-osvětová činnost

5. Spolupráce se školním metodikem prevence


 

ad 1/ Podpora studentů

 • zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium
 • pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností
 • pomoc při změně školy v průběhu studia
 • pomoc se studiem u studentů, kde byla v minulosti diagnostikována specifická porucha učení
 • pomoc při řešení osobních obtíží a problémů studentů (komunikace s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany aj.)

 

ad 2/ Profesionální orientace

 • v prvních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
 • besedy se studenty předposledního ročníku o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření dalšího studia (volba profilových předmětů)
 • nabídka testů profesionální orientace
 • informace o možnostech pomaturitního studia a přípravných kurzech pro studenty maturitních tříd
 • instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ, VOŠ
 • možnost účasti studentů maturitních ročníků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ, VOŠ a veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus
 • zajištění zpětné vazby - statistika úspěšnosti našich studentů v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ
 • informace o možnosti studia v zahraničí
 • spolupráce s Úřadem práce

 

ad 3/ Týmová spolupráce

 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 • zprostředkování komunikace mezi školou a rodinou
 • zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, krizové centrum, psycholog, odborný lékař apod.)

 

ad 4/ Informačně-osvětová činnost

 • besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů
 • konzultační činnost jak pravidelná, tak dle aktuálních potřeb studentů a jejich právních zástupců
 • nástěnky, informační materiály

 

ad 5/ Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených studentů a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • zajištění následné odborné pomoci
 • spolupráce při prevenci

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022