Biologie

Volitelné předměty s tématikou biologie

  • Volitelný biologický seminář (I. Kubištová)

Biologický seminář je nadstavbou nad základním kurzem středoškolské biologie. Adept pro studium biologických i aplikovaných oborů na vysokých školách (odborná a učitelská biologie, ekologie, ekotoxikologie, humánní a veterinární lékařství, hygiena, zemědělské a lesnické obory, farmacie, psychologie apod.) zde získá ucelený pohled na evoluci živé přírody, prohloubí zde některé kapitoly z genetiky a molekulární biologie. Seminář by měl vést především k pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými úrovněmi zkoumání živé přírody (molekulární, buněčná, úroveň tkání, orgánů, orgánových soustav, druhů, populací, společenstev i ekosystémů) i obory biologie, mezi teorií a praxí.. Intenzivně zde bude také zopakováno a prohloubeno učivo středoškolské biologie s ohledem na přijímací zkoušky na vysoké školy. Absolvent semináře by měl být schopen složit nepovinnou část státní maturity z biologie.

 

  • Biologické praktikum (dvouleté: 3. a 4. nebo V. a VI. ročník)

Předmět je určen pro žáky s hlubokým zájmem o studium biologie nebo příslušné aplikované obory (medicína, farmacie, zemědělství apod.). Účast v tomto předmětu se vřele doporučuje především potencionálním maturantům z biologie, případně těm studentům, kteří budou z biologie dělat přijímací zkoušky. Základní kurz biologie je totiž určen jen pro běžného absolventa gymnázia, je tříletý a nemůže proto kvalitně vytvořit u studenta maturantskou úroveň. Pro dosažení této úrovně také doporučujeme navštěvovat Biologický seminář (4. a VI. ročník) a Biochemický seminář (4. a VI. ročník). Tyto tři předměty si kladou za cíl připravit kvalitně nejen k profilové části státní maturity („školní maturita") ale i k nepovinné zkoušce z biologie ve společné části maturity (státní maturita).

Náplní práce v prvním roce jsou především praktické úlohy (buňka, fyziologie buňky, pletiva, tkáně; fyziologie rostlin, živočichů a člověka), ale také návštěvy různých výzkumných a vědeckých či zdravotnických pracovišť, které pomohou studentům získat konkrétní představu o náplni a smyslu své eventuální budoucí profese. V prvním ročníku si student vybere ročníkovou práci, jejíž součástí je často také výzkum tuto zpracuje a prezentuje.

Druhý ročník předmětu Biologické praktikum je zaměřen  na prohloubení informací ze systematické botaniky a zoologie, včetně praktických činností s tím souvisejících (mikroskopování, pozorování rostlin a živočichů, ekologická pozorování, vycházky do přírody, exkurze). Podle individuálních potřeb bude část předmětu věnována i biologii člověka.

 

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022