Dějepis

Dějepis - obecná charakteristika předmětu - šestileté i všechny typy čtyřletého studia

 

Vyučovací předmět Dějepis realizuje část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost a její aplikace RVP pro základní i gymnaziální vzdělávání.

Vyučovací předmět Dějepis realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dějepis v RVP GV i ZV (u šestiletého studia), čímž naplňuje studijní program pro čtyřletá i víceletá gymnázia. V prvních dvou ročnících šestiletého studia jsou zařazena témata, která jsou podmínkou pro uzavření vzdělávacího cyklu dle RVP ZV. Tato témata (národní i světové dějiny 18. - 20. století) jsou v prvních dvou ročnících probírána s ohledem na očekávané výstupy z RVP ZV a ve vyšších ročnících (3. - 6.) jsou  plněny očekávané výstupy RVP GV. Toto historické období je prioritou vyučovacího předmětu Dějepis a ve vyšších ročnících šestiletého i čtyřletého studia je kladen důraz na utváření povědomí o současných mezinárodních vztazích, které jsou přímým důsledkem dějin 20. století.

 

Vyučovací předmět přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí žáků a předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Vyučovací předmět významně uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.

 

Ve svém vzdělávacím obsahu předmět propojuje a využívá obsah tématických celků vyučovacích předmětů Občanský a společenskovědní základ, Umění a kultura a přesahy vyučovacího předmětu se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí. Tématické celky vyučovacího předmětu Dějepis mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vyučovacího předmětu Geografie, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

 

Časové a organizační vymezení:

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících šestiletého studia:

3 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2

Vyučovací předmět Dějepis je v učebním plánu našeho gymnázia dotován celkově 12 hodinami, přičemž v prvním ročníku je výuka posílena na 3 vyučovací hodiny týdně, ve druhém 1 hodina týdně a ve 3. až 6. ročníku jsou zařazeny 2 hodiny týdně. Ve vyšších ročnících (5. a 6.) bude hodinová dotace vyučovacího předmětu Dějepis posílena o nabídku specializovaných a nadstavbových volitelných seminářů, jež si mohou zvolit uchazeči o školní část maturitní zkoušky či zájemci o studium humanitních oborů na vysoké škole.

 

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících čtyřletého všeobecného studia, studia s rozšířenou výukou angličtiny i studia s částečnou výukou v angličtině:

2 - 2 - 2 - 2

Vyučovací předmět Dějepis je v učebním plánu našeho gymnázia dotován celkově 8 hodinami, přičemž ve všech ročnících jsou zařazeny 2 vyučovací hodiny. Ve vyšších ročnících (3. a 4.) bude hodinová dotace předmětu Dějepis posílena o nabídku specializovaných a nadstavbových volitelných seminářů, jež si mohou zvolit uchazeči o školní část maturitní zkoušky či zájemci o studium humanitních oborů na vysoké škole.

 

 

 

 

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022