Nauka o společnosti - obecná charakteristika předmětu - čtyřleté studium s rozšířenou výukou AJ a výukou části předmětů v AJ

Vyučovací předmět Nauka o společnosti pro čtyřleté studium s rozšířenou výukou AJ a výukou části předmětů v AJ realizuje kompletní část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost (vzdělávací obor RVP GV Člověk a společnost) čímž naplňuje požadavky gymnaziálního vzdělávání.

 

Vyučovací předmět Nauka o společnosti vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vyučovací předmět seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v daném vyučovacím předmětu je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Vyučovací předmět podpoří u žáků formování dovedností a postojů důležitých pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se naučí rozpoznávat a formulovat společenské problémy současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Vyučovací předmět rozvíjí schopnost kritického, analytického a dialektického myšlení, praktického využití získaných poznatků, schopnost argumentace i úspěšného vedení dialogu či diskuse a v neposlední řadě umožňuje uvědomění si vlastní identity a podstaty osobnosti. Využívané metody práce zajistí možnost autonomního přístupu žáků k vzdělávacímu obsahu předmětu a ve výuce budou upřednostňovány metody podporující kolektivní i individuální samostatnou práci žáků. V neposlední řadě budou žáci vedeni k samostatné práci se zadanou literaturou, zpravodajskými informacemi a jinými studijními texty. Přesahy vyučovacího předmětu Nauka o společnosti se promítají i do jiných vyučovacích předmětů a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vyučovacího předmětu Geografie. Do vyučovacího předmětu je zařazena i část vyučovacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP GV.

 

Vyučovací předmět Nauka o společnosti integruje do svého obsahu kompletní vzdělávací oblast Člověk a svět práce z RVP GV a její obsah a očekávané výstupy budou naplňovány v rámci programu letních či zimních výcvikových kurzů a projektových týdnů v 1. - 4. ročnících. Zařazení náplně oblasti Člověk a svět práce (RVP GV) v rámci vyučovacího předmětu Nauka o společnosti do jednotlivých kurzů a projektových týdnu poskytne vyučovací předmět žákovi základní znalosti tržní ekonomiky, světa financí, hospodářských struktur státu i Evropské unie. Žák se naučí znát své pracovní povinnosti i svá práva, zhodnotit své pracovní schopnosti a vybírat a budovat svou profesní kariéru s ohledem na konkurenci a požadavky evropského trhu práce. Vyučovací předmět klade velký důraz na praktickou aplikaci získaných dovedností, jež žák získá řešením modelových situací a prací s autentickými materiály, se kterými se běžně setká v médiích. To předpokládá dovednost používat moderní informační technologie, bez nichž se v současném světě práce neobejde.

 

Časové a organizační vymezení:

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 2 - 2 - 3 - 2

Vyučovací předmět Nauka o společnosti je v ŠVP našeho gymnázia dotován celkově 9 hodinami, přičemž v 1., 2. a 4. ročnících jsou na realizaci vzdělávacích oborů RVP GV Člověk a společnost a Výchova ke zdraví (částečně) i vzdělávací oblasti RVP GV Člověk a svět práce zařazeny 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. Ve vyšších ročnících (3. a 4.) bude hodinová dotace předmětu Nauka o společnosti posílena o nabídku specializovaných a nadstavbových volitelných seminářů, jež si mohou zvolit uchazeči o školní část maturitní zkoušky či zájemci o studium humanitních oborů na vysoké škole.

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014